welkom.jpg
ennl

Privacy Policy

Algemeen

Knoppers Coaching respecteert de privacy van al haar cliënten en zal er alles aan doen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Knoppers Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verzamelt KNOPPERS COACHING informatie?

Persoonsgegevens van cliënten worden door Knoppers Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van de opdracht

KNOPPERS COACHING kan de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN nummer

Uw persoonsgegevens worden door Knoppers Coaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna is het nog 15 jaar opgeslagen .
 • Informatie uit het digitale dossier is door cliënten tijdens de 15 jaar altijd op te vragen.
 • Knoppers Coaching deelt geen informatie met derden. Gegevens van cliënten worden niet verstrekt aan anderen. Wanneer de betrokken cliënt op papier toestemming geeft aan Knoppers Coaching om informatie te verstrekken, kunnen derden informatie opvragen.

 

Cookies

Knoppers Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Knoppers Coaching zal de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is toegestaan.

Bewaartermijn

Knoppers Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lotknoppers.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer ( BSN) zwart, Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Knoppers Coaching wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoongegevens.nl

Beveiligen persoonsgegevens

Knoppers Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail: info@lotknoppers.nl